Pracodawca zobowiązany jest pokryć koszt nabycia przez pracownika okularów jeśli spełnionych jest kilka warunków.

Według obowiązujących przepisów prawa, każdy pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikom, w tym również praktykantom i stażystom wykonujących pracę na monitorach ekranowych, profilaktyczną opiekę zdrowotną. Opieka ta obejmuje również konieczność zapewnienia okularów korygujących wzrok, jeśli taka potrzeba zostanie wykazana przez lekarza okulistę wykonującego badania. Warto zaznaczyć, że decyzja lekarza o wymogu stosowania okularów może mieć miejsce nie tylko w odniesieniu do uszczerbku wzroku, który już został poniesiony, ale również wówczas gdy istnieje potencjalne niebezpieczeństwo powstania wady lub uszkodzenia wzroku.

Dodatkowo spełniony musi być drugi warunek – pracownik wykonuje pracę z użyciem monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu, tj. więcej niż 4 godziny dziennie. Należy podkreślić, że prawo do refundacji odnosi się do osób, które pracują również w niepełnym wymiarze godzin lub nieregularnie, ale jednorazowo spędzają minimum 4 godziny przed ekranem monitora. Podstawę prawną do refundacji okularów stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) – załącznik poniżej.

W praktyce refundacja okularów odbywa się w następujący sposób:

1) Osoba zatrudniona, pracująca przy ekranie komputerowym zgłasza pracodawcy potrzebę odbycia badań profilaktycznych.
2) W następnej kolejności niezbędne jest uzyskanie skierowanie na badanie
3) Lekarz okulista musi wyraźnie wskazać w orzeczeniu na konieczność używania przez danego pracownika okularów korygujących wzrok (przy pracy na stanowisku z monitorem ekranowym).
4) Pracownik (lub praktykant, stażysta) występuje z podaniem na piśmie do pracodawcy o dofinansowanie kosztów zakupu okularów.
5) Pracodawca powinien ponieść koszty, zapewnienia danej osobie okularów korekcyjnych.

W związku ze znacznym zróżnicowanie cen opraw oraz szkieł , pojawia się pytanie czy pracodawca zobowiązany jest pokryć całkowity koszt wyposażenia pracownika w okulary, potrzebne do pracy. Pytanie jest tym bardziej zasadne, że rozporządzenie nie reguluje kwestii wysokości do jakiej pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszty.

Zdaniem prawników pracodawca powinien ponieść koszt robocizny/zakupu/wytworzenia soczewek korekcyjnych natomiast w odniesieniu do opraw może ograniczyć swój udział do kwoty odpowiadającej średniej cenie standardowych oprawek. W praktyce firmy ustalają odpowiednie limity kwot na pokrycie kosztów okularów. Nie ma przeszkód, aby w regulaminie zawrzeć wyższe kwoty lub nielimitowane kwoty refundacji.

Warto pamiętać, że podstawę do refundacji okularów stanowi tylko orzeczenie lekarza okulisty wydane w ramach badań Medycyny Pracy, nie zaś wykonywane poza jej cyklem np. prywatnie.

Czy można wnioskować o refundację soczewek kontaktowych?

Tutaj sytuacja nie jest tak jasna jak w przypadku okularów. Nasze przepisy w przeciwieństwie do dyrektywny Rady Unii Europejskiej z dn. 29 maja 1990 r., która zakłada możliwość refundacji zarówno zakupu okularów jak i soczewek kontaktowych nie regulują wprost kwestii refundacji tych drugich. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że jest ona możliwa natomiast jedynie w drodze postępowania sądowego.

rozporzadzenie_ministra_pracy_i_polityki